2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

Répcevidéki évfordulók 2017-ben

Sági Ferenc
275 évvel ezelőtt, 1742. szeptember 5-én hunyt el Prágában báró Ráttky György, aki Salamonfán (ma: Zsira) született 1680 körül. Apja, id. Ráttky György dunántúli főkapitány-helyettes volt, dédapja, Ráttky Menyhért pedig 1605-ben Bocskai oldalára állt. Az ifj. Ráttky György még

ismeretlen időpontban kezdte pályáját, 1702: huszárkapitány bajor szolgálatban, 1704: csatlakozott II. Rákóczi Ferenc hadaihoz, lovaskapitány, 1707: ezredes kapitányként küldte a fejed. Franciaországba, ahol a Saint-Geniez-huszárezred vezénylő-, majd tulajdonosezredese. 1711-ben súlyosan megsebesült, 1719-ben brigadéros (dandárparancsnok), 1733 körül elnyerte a Szent Lajos-rend lovagkeresztjét, 1734-ben generális. A francia kézre került Prága védelme során hunyt el. (http://lexikon.katolikus.hu/R/R%C3%A1ttky.html)
275 éve, 1742. március 17-én született Csepregen Szabó József plébános, a magyar gabonanemesítés úttörője. Nagyszombaton teológiát tanult. „1761-től jezsuita szerzetes volt. A rend 1773. évi feloszlatása után világi pap, Szekszárdon káplán, majd Vácott püspöki szertartó, végül haláláig Besztercebányán plébános volt. 1789-ben kezdett gabonanemesítéssel foglalkozni. Először rozzsal, majd lengyelbúzával, végül hajatlan árpával kísérletezett, amelynek eredményeiről 1792-ben az első magyar gabonanemesítésről szóló könyvben számolt be. Kimutatta, hogy az alacsony terméshozamok az évszázadok óta változatlan, megrögzött, rossz szántási és vetési szokásokra vezethetők vissza. Bebizonyította, hogy a jó talaj-előkészítéssel, a ritkább vetéssel, megfelelő hengerléssel, fogasolással, vesszőboronálással a háromujjnyi mélységbe vetett gabona 30-60 szorosát is visszaadja a vetőmagnak. Ugyanekkor alkalmazta az ún. szelekciós eljárást, amellyel a legjobban fejlett egyedeket választotta ki továbbtenyésztésre. Besztercebányán hunyt el 1801. április 2-án." (http://mult-kor.hu/cikk.php? id=16846)
250 évvel ezelőtt, 1767-ben adták ki a hegytörvényt a káptalanvisi szőlőkre.

225 éve, 1792-ben született Csepregen kiskámoni Szalay Imre királyi testőr, huszárkapitány. Sopronban hunyt el 1864. június 24-én.
200 évvel ezelőtt, 1817-ben született Theresienfelden, Bécsújhely mellett Gonzalles Károly, a Nagycenki, majd a Büki Cukorgyár alapító igazgatója. 1895. április 14-én halt meg.
175 évvel ezelőtt, 1842. április 18-án született Dasztifaluban (ma: Egyházasfalu) Kiss Ignác római katolikus teológus, író, nyelvész, a soproni tanítóképző tanára. Tanulmányai a tudományos folyóiratokban láttak napvilágot, nyomtatásban két fordítása és egy nyelvtudományi értekezése jelent meg. Rábacsanakon hunyt el, 1907. 05 28-án.
175 éve, 1842. szeptember 21-én született Csepregen Szely Lajos tanár, kanonok. Pappá szentelték: 1865-ban. A Győri Szeminárium professzora volt: 1866-ban, majd a püspöki udvarban szolgált: 1867-78 között, győri kanonok: 1878-től, a Győri Szeminárium rektora: 1883-90, pápóci prépost: 1896-1924. Győrben hunyt el 1924. július 13-án.
150 évvel ezelőtt, 1867-ben német/osztrák, morva és cseh tőkésekből álló konzorcium Bükön és Csepregen is cukorgyárat létesített. Az 1866-os alapítást követően a nagycenki és a csáktornyai üzemet is tulajdonló „Luft Antal és tsai" cég „megvásárolta a felsőbüki Nagy család 800 holdra zsugorodott birtokát. Ehhez később 1000 holdat meghaladó bérlet is társult, a házasság révén a Markovich családhoz került gr. Jankovics uradalomból... A Répce menti gyárat Gonzalles Károly tervezte, nyerscukortermelésre és finomításra." Bükön először téglagyárat kezdtek üzemeltetni, mely legyártotta a hatalmas épületekhez szükséges építőanyagot. A Schöller vezette tőkéscsoport csepregi gyárának építéséhez felhasználták a lebontott Boldogasszony-templom tégláit is. A csepregi üzem hamarosan „Carstajen Gusztáv és Tsai" cég birtokába ment át. „Répatermelés céljára már az alapításkor 1500 hold területet biztosítottak, ami három évvel később már 3000 holdra növekedett, e mellett saját gazdaságában 800 holdon termelt répát. A gyárat eleve lúgozásra tervezték. Az összfeldolgozás évi 100 ezer m[(éter])m[ázsa] répáról 220 ezerre növekedett. Ekkor évi termelése 50 ezer mm fehéráru volt. 1883-tól a vasúti szállítási díjak emelkedése miatt visszafogták a termelést, a finomítást beszüntették, és kizárólag pilét készítettek. A cukorárak rendkívül kedvezőtlen alakulása miatt 1886-ban az üzem teljesen beszüntette a termelést." Helységeit ezután raktározásra és csomagolásra használták, míg lebontásra nem kerültek. A gazdaságában és a szerződött földeken termesztett répát ezután Bükön és Nagycenken dolgozták fel. (A büki és a csepregi gyárat a Büki Vasútállomással és egymással iparvasút kötötte össze.) Az 1888. évi teljes felújítás után lett a büki üzem Sopron vármegye legjelentősebb cukorgyára, míg száz évvel ezelőtt, 1917. március 12 éjjel le nem égett.
150 éve, 1867. január 21-én hunyt el Belkovits János ügyvéd, 1848/1849-es honvéd kapitány, aki Csepregen született 1809. május 27-én.
150 évvel ezelőtt, 1867. február 14-én született Nemesládonyban Nagy Lajos evangélikus lelkész, esperes, író. Sopronnémetiben hunyt el 1940. április 15-én.
150 éve, 1867. december 4-én született Alsó-Szakonyban Alasz Miklós ugodi, majd devecseri plébános. Előzőleg 1893-1897 között az Esterházy-család nevelője volt Pápán. Devecseren halt meg 1934. augusztus 26-án.
100 évvel ezelőtt, 1917. február 7-én hunyt el Budapesten Horváth Sándor evangélikus lelkész, író, aki Nemesládonyban született 1837. január 9-én. Iskoláit Sopronban, a teológiát a pesti prot. theol. intézetben, végül Halléban végezte, majd 1861-ben lelkésszé avatták. Ezután Nagygeresden majd Dömölkön káplánkodott, és 1863-tól több dunántúli gyülekezet választotta lelkészévé, végül a fővárosba került. Az 1869-72. és az 1872-75. országgyűlésen a marcali kerületet képviselte, szabadelvű demokrata programmal.
100 éve, 1917. november 11 29-én hunyt el Frank István pedagógus, piarista szerzetes. (Csepregen született 1870. 02. 08.) Az egyetem elvégzése után két évig Nagybecskerekre került tanárnak. Onnét 1898-ban Szegedre helyezték. 1909-ben a Nyitrai Piarista Gimnázium igazgatója és az ottani rendház főnöke lett. Már 1910-től komolyan érdeklődött a kinematográfia felhasználási lehetőségei iránt, és a gimnáziumnak mozigépet vásárolt.
100 évvel ezelőtt, 1917. október 14-én született Szakonyban Major László címzetes főiskolai docens, a hazai felsőfokú óvóképzés első tantervének kidolgozója. Sopronban hunyt el 2005. július 25-én.
75 éve, 1942. november 21-én hunyt el családi birtokán, Peresznyén gróf Berchtold Lipót nagybirtokos, diplomata, az első világháború kitörése idején az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztere. Bécsben született 1863. április 18-án. „Nagykorúságát elérve az Osztrák-Magyar Monarchia leggazdagabb emberei közé tartozott, nagy kiterjedésű birtokai Magyarországon és Morvaországban feküdtek. A gróf 1893-ban lépett osztrák-magyar külügyi szolgálatba. Londoni és párizsi diplomáciai megbízatások után 1906-tól Osztrák-Magyar Monarchia nagyköveteként szolgált a szentpétervári cári udvarnál, ahonnan 1911-ben tért vissza Bécsbe. Ferenc József császár 1912 áprilisában Berchtold grófot bízta meg a közös külügyminisztérium vezetésével. E tisztséget 1915-ig viselte. A Szerbia elleni kemény fellépést sürgetők közé tartozott... 1915. január 13-án Berchtold gróf külügyminiszteri tisztségéről lemondásra kényszerült, mivel nem tudta elérni, hogy" az addig szövetséges Olaszország és Románia a központi hatalmak oldalán lépjenek be a háborúba. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Berchtold)
50 évvel ezelőtt, 1967. június 28-án hunyt el Pannonhalmán Bognár Cecil Pál bencés szerzetes, pszichológus, egyetemi tanár. (Csepregen született 1883. 01. 24.) Pápán, Győrött, Budapesten, majd Pécsett tanított. 1941-től egészen nyugdíjazásáig, 1950-ig a Szegedi Tudományegyetemen a Lélektani Intézetet vezette. A hazai gyermek- és fejlődéslélektan egyik legjelentősebb alakja volt.
25 éve, 2002. november 10-én hunyt el Szombathelyen Kárpátiné Vasváry Mária festőművész, aki Bükön született 1908. április 25-én.

10 éve, 2007-ben kapott városi rangot Bük.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.