2023. március 24. péntek

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 2.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1799 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket az Országos Levéltár őrzi: MOL P 234, 56. cs.)

1805. szeptember 26.

„Ezekben a Napokban itt Csepregen, a gyermekeken ismét ugy ki ütött a' patints, és torok dagadás nyavala, hogy napjában két, három gyermeket is ell temettek, a mint a Plébános urnak jegyző kőnyvéből láttam ött nap alatt nyolcz gyermeket temetett ell, kötelességemnek tartottam ezen esetet alázatosan meg jelenteni, hogy a Kiss-Asszon veszedelemben ne jőjön, ha méltósztatik parantsolni Méltóságos Grófné, a négy pej lovat, kiken egész bátorsággal utazhat Méltósága ell küldöm Szombathelyre, és vélük által megyek Méltóságának kegyes kezei tsókolására."
***
Magyarázatok:
Patints: kiütéses fertőző betegség - Kiss-Asszon: a grófnő saját lánya, az alig 9 éves Juli.

1805. november 6.

„Mái Napon a Gőbőly ökröket 40. darabot le kötettetem, reménlem aki őket meg nézi, nem fogja meg vetni, most vagyon párja a Méltóságos uraságnak 208. forintokban.
Gyülevizi Svájtzeriábul ki mustráltatot 4. őreg Tehén, a Gulábul 3. őreg Tehen, mind eszve 7. darabb, ezek kőzül három darabot ell adtam, egyet 75. f. másikat 60 f. harmadikat 40 f. mindenestül 175 f. Négyet még nem adhattam ell, mivel olly soványak, hogy azokat most le nem lehet vágni, az én alázatos vélekedésem az volna, hogy mint [így!]a négyet Bükben le köttetem, és uj Esztendő napig sarjuval meg javittatom, ugy még is jó pénzen ell lehetne adni. Tinó Gula most Ablanczon vagyon, ki mustrált jármos ökrök helett 2. Tinót Gyülevizre, és 4. darabot Bükben fogattam ki, a többi Majorokban utóbb fogom az öreg Ökröket ki mustrálni, és helettük a Tinókat be fogatni.
A Birkák még most igen jól mutattyák magokat, a most reánk jövő Héten szándékozom minden seregbül próbára három darabot le meczetni.
Ditski erdőben 250. szál divó fát űltetett a Kertész, és még annyit szándékozik ell űltetni, hanem az egyik Legénye, aki az Erdödi Regementbűl Szabadsággal ell eresztve volt, vissza hivattatot, és foló Holnapnak 7ik napján Győröt meg kell néki jelenni.
Pajter Ispán 4. mázsa Lent hozott, a mostani kultsárné annak gyaratásával bánni nem tud, fonyónét sem fogadot, másik kultsárnét keresni a Pajter Ispánt ell kűldöttem, méltóztasson Méltóságos Gróffné annak fizetését kegyessen meg határozni, az által adáshoz szükséges lenne az inventarium is.
Kastélban két hordó káposztát tettek ell, mint egy 14. akót, azon kívül Soproni Ház szűkségére kűldöttem 400. fej káposztát, most egy kisebb hordó répát tsináltatok be.
Sopronban ell adásra küldöttem már 400. Posoni mérő Buzát, és 50. mérő rosot. Csak az urak, és az idő engedjék, három Hét alatt még 600 mérőt fell küldök, hogy ezen esztendőben ezer mérő Buzát pénzé lehessen tenni, melyért leg alább 8000. f. be lehet venni.
Most vagyon az Uradalomi cassában 3070. f. még uj Esztendő napig az árendákbul incassáltatik 2350. f. mind eszve a Cassának statusa 5420 f. fog állani. Ebbül kell interések le fizetésére 2887. f. 30 K. Conventiokra 819. f. Sóért 250. f. Kőszegi Áts mesternek Büki Kastél födél fáért 2000. f. Contok ki fizetésére 220 f. mind eszve az egész költségre 6176 f. 30. K. Így tehát a be veendő 5420. f. forintokhoz még kévántatik 756 f. 30. K. melyet a Soproni cassa könyen ki pótolhat, midőn az adminisztrálandó gabonát ell fogja adni, a gyapju azon fellül reservában marad, melyért, ha ell adhatom szép summa pénzt fognak adni.
Mostani környül állások mellett, ha Kálban tsak ugyan vegyek e borokat, Méltóságának kegyes parancsolattyáért alázatossan könyörgök.
Hanzéry Kotsis viszen Tojást, Majorságot, nyulakat, és más aprólékost, amint az ide mellékelt specificatio mutatja."
***
Magyarázatok:
Gőbőly: hízásra szánt marha. - Svájtzeria: svájci rendszerű istállózó tehenészet és tejgazdaság. - Sarju: másodkaszálású széna. - Ditsk: középkori, már elpusztult falu (helye). - Erdödi Regement: Erdődy János huszárezrede. - Ispán: az uradalom kisebb területi egységének gazdasági vezetője. - Kulcsár(nő): a nagybirtokon a gazdasági épületekre, a cselédségre felügyelő alkalmazott. - Gyarat: gerebenez (fonalminőségeket szétválaszt rostfésűvel). - Inventarium: leltár. - Posoni mérő: kb. 60 liter. - Árenda: ingatlan bérlési díja. - Incassál: (pnzt) behajt. - Status: állapot. - Interés: kölcsönnek a kamat. - Conventio: szerződéses szolgák bére. - Conto: hitelező kereskedő számlája. - Reserva: tartalék. - Majorság: baromfiak. - Specificatio: felsorolás.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
muzeológus, Budapest

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.