2023. december 7. csütörtök
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 18.

Balogh Jánosné Horváth Terézia

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom\" megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765-1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.\" - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1811. május 5.

[...] A gyapjunak minden nap fellebb emelkedvén az ára, még ez ideig az itt való kerületben senki sem adta ell a gyapját, ugy hallottam, hogy Cserner urtul 1200 fl. kérték, hanem igaz hogy az eő gyapja szebb a csepreginél, a birkásoktul darabb számra veszik a zsidók a gyapjut, minden egy birkának gyapjáért fizetnek 10 fl. általlában lehet számlálni 1⅔ forintot egy birkára, igy jönne mázsája 750 fl. a csepregi gyapjut ugy gondolnám, hogy most nyoltz száz, avagy ezer forinton ell lehetne adni.
Már most az Anya birkák leellettek, a himlő miat sok medü maradott, bárán lett mind eszve 1328. darabb, minden veszedelem mellett tsak ugyan még is reá merhetek arra, hogy a jővő eőszre a meg határozot számot 4000 darabot ki tsinálhatom, a mostani számokrul a specificatiot alázatossan ide mellékezem.
Szarvas marháink igen jó álapotban vagynak, a csepregi svajtzeria a jövö esztendőre egészlen megfehérülhet, mert vagyon már 5. darabb 3.fű üszű a nagy bikátul, most nevelek két bika borjut, ugyan az öreg bikátul valok, egyik ell mult esztendős, a másik idei, mind a kettő szép de az idei hagyás különössen szép testű, még ezen esztendőben az öreg bika kötelességét végben viszi, esztendőre pediglen a másik, aki Sz. Mihály napkor 3. esztendős lészen, a 12. tehénnek meg felel, utobbi esztendökre a most nevelt fehér bika borjuk közül lehet választani. Fias gulában vagyon most 65. tinó borju, már 6. darabb fentt maradott az idei befogásbul akikre nintsen szükségünk és tsak arra tartok a gula között, ha valamellik jármos ökörnek baja esnék, helében be lehet fogni.
Tavaszi vetést ell végeztük melyről szólló tabellát alázatossan meg küldöm, a vetésekrül még ezen Esztendöben nem bátorkodtam a Levelemben emlittést tenni, nem kévántam azok eránt Méltóságának szomoru hirt irni, mivel ebben a Tavaszban hat hétig tartó hideg száréttó szelek anyira meg soványitották a gabonákat, hogy méltál lehetett attul tartani, hogy anyi termésünk sem lészen, ami a házi szükséget ki potollya, hanem Istennek légyen hála adás, Aprilis holnapnak 25.dik napjátul fogva, olly szep kellemetes essönk vagyon tsak nem minden nap, hogy a természet ismét egészlen meg ujult, az eöszi vetéseink meg bokrosulnak, Tavasziak jól ki kelnek, a Réteink meg zőldűltek, és már most Örömmel azt irhatom Méltóságának hogy ha valami veszedelem nem ér bennünket, bövséges termésünk lészen mindenben, a gyümölts fák telle vagynak virágokkal, a mak termő fák telle rigyákkal, ugy hogy tsak egy harmad része maradjon is meg, még is elegendő lészen. Szöllök is nagy reménséget nyujtanak, szép öreg bimbokat hajt, és már imit amot szőllő gerezdeket lehet látni.
Méltóságos Gróff Joseff urnak kevánságára minémü victualiék küldettek fell Csepregbül Sopronban, ide nem értvén a kerti zöldséget, az ide mellékezett Tabellábul Méltósága meg fogja látni, és mivel hogy ismét egy véndel vajat kéván, adassak e tovább is? Méltóságának kegyes rendelését alázatossan ki kérem.
Hild épittő mester ezen alkalmatosságal le mégyen, mostani időre legényeket nem talált, hanem azt igérte néki egy kömives Pallér, hogy tizen négy nap mulva negyed magával le mehetne, ha ezen pallér a szavát meg tartya, Kornik kotsis által le fogom öket küldeni. A Holitsi edént is Méltóságának kegyes parantsolattya szerént ezen alkalmatosságal le küldöm.

Magyarázatok:
Cserner úr: feltehetően Chernelre vonatkozik, Chernelháza urára. - Eő: ő. - Eősz: ősz. - Medű: meddő. - Specificatio: felsorolás. - Svajtzeria: svájci rendszerű istállózó tehenészet és tejgazdaság. - 3.fű: harmadfű, azaz két és fél éves. - Hagyás: meghagyott, azaz fiatalon le nem vágott bikaborjú. - Fias gula: olyan gulya (szarvasmarha-csoport, melyet egész éven át a legelőn tartanak), amelyben a borjak is ott vannak. - Szüleség: szárított szálastakarmány. - Tabella: táblázatos kimutatás. - Méltál: méltán. - Rigya: barka. - Szöllő gerezdek: szőlőfürtök. - Gróff Joseff: valószínűleg Festetics Alojzia bátyja, József (1758-1832), aki Sopronban élt. - Victualia, victuaria: élelmiszer. - Véndel: (zsíros)bödön. - Hild: Hild Vencel építész (1770-1834), aki a csepregi kastély klasszicista rekonstrukcióját vezette 1808 és 1811 között. - Le mégyen: lemegy. Valószínűleg akkkor Szlavóniában tartózkodott a címzett, és oda kért építőket. - Holitsi edén: Holics felvidéki kisváros majolikagyárának terméke, a porcelánhoz hasonló, de olcsóbb fajanszból.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.