2022. december 3. szombat
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 17.

Balogh Jánosné Horváth Terézia

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom\" megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765-1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.\" - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1810. január 13.
Kegyes parancsolattya szerént Méltóságának Sopronbul Levelem mellett 10000 fl. mentűl előbb Posonban való fell küldését meg rendeltem, ezen 10000 flon kivűl vagyon még a Soproni Cassában le téve 22000 fl. és mint hogy az utt kevéssé meg javult, reménlem hogy nem sok idő mulva a gabona árábul még 20000. fl. meg fog szaporodni. Méltóságos Groff Piatsovits úr eő Nagysága is, mivel hogy enyehány darabb szőllejét ell adta 5000. fl. Capitalist, melyrűl, ugy mondotta, hogy már irtt volt Méltóságának, a Soproni Cassában le fizetett azon Obligatoriálissának ki váltására, melyet 1808dik Esztendőben Augustus Holnapnak 17dik napján adott magárul, az Obligatoriálisnak visza adását kéri eő Nagysága, és azon alkalmatosságal, midőn az Obligatorialist kezéhez veendi, a hátra lévő interest le fogja fizetni. Balásovitsnak 6000. f. álló Capitalissát Artner ut[ján] ki fizettettem, az Obligatorialis a Csepregi Cassában vagyon le téve. - Az Urfit fris egésségben találtam Sopronban, de még eő Excelletiája Freinou (?) Generalis úr nem érkezett meg, hanem helette eő Császári Királi Hertzegsége János Úr foló Holnapnak 10dik szállott be a Házhoz, és 11dikén ell utazott ismét Bétsben. [...] Posonban a Tehenekért fell kűldöttem. - Ezen Esztendőben teendő épűletek eránt, hogy a szűkséges materialiákat meg szerezhessem, alázatos vélekedésemet Méltósága eleibe bátorkodom terjeszteni. Minekutánna a Kintsédi Major már tőkéletessen ugy ell készűlt, hogy tsak a Háznak külső vakolása vagyon hátra, ezen Esztendőre három feő Épittésűnk volna. Első a Kastél, ugy gondoltam, hogy az épéttő mestert szűkséges lészen Ujhelben fell kűldenem, hogy az Áts mestert, és a tőbbi mester embereket sörkentené az épűlet fának, és a többi még hátra lévő munkának leküldésére, reménlem a Kőmives mester fog előre a maga embereiről gondolkodni. Második volna, a megyesi Pajta, mind a két Pajtát egyszerre fell építteni lehetetlen, mert még előbb Téglát kell égettetni, hanem az eszve dűlt két Pajtábul egyett fell álléthatnánk, mint fája, mint téglája ki kerűlne, tsak azon könyörgök alázatossan Méltóságának méltósztasson meg engedni, hogy fa sindőllel lehessen be födni, mert náddal meg födni tőbb pénzben kerül. Harmadik épűlet a soproni Granarium, még ennek a padlásai, és az ablak táblái nintsennek ell készitve. Negyedik a mi kevessebbűl áll, az én lakásomnál az Istálló fődele, ez is olly rosz, hogy a sok támogatással is alig tudom a jővő Tavaszig meg tartani. Mind ezek eránt Méltóságának kegyes meg határozása véget alázatossan könyörgök.
Magyarázatok:
Posonba(n): Pozsonyba(n). Festetics Alojziának saját ingatlanai voltak ott. - Cassában: kasszában. - Piatsovits úr: Verőcei Pejacsevich Nepomuk Jánosról lehet szó, akinek a felesége akkoriban Daruvári Jankovich Katalin volt. - Enyehány: (tájszó) egynehány. - Capitális: tőke. - Obligatoriális: kötelezvény, adósságlevél. - Interes: kölcsönnek a kamata. - Urfi: az akkor 21 éves, nőtlen Daruvári Jankovich Izidor. - Sopronban: a Jankovich családnak háza volt a Várkerületen. - Ujhel: föltehetően Bécsújhely. - Sörkent: serkent, ébreszt. - Sindöl: zsindely, tetőfedésre. - Granarium: magtár.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.