2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 16.

Balogh Jánosné Horváth Terézia

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom\\\" megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765-1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.\\\" - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1809. január 15.

Liplanits Urnak halálán mi is nagyon meg illetődtünk, hogy illy hamar történt halála, szerentse még is hogy Dugovits Úr oda lent vagyon, bizonyossan fog találni olyas embert, akit Méltóságának ajánlhat, én most nem tudok senkit, aki alkalmatos volna azon Jószágnak kormányzására, a mennyire pediglen talán énis szolgálatommal használhatok, ha vélem prantsolni fog Méltósága, nagyon fogok őrűlni, ha Méltósága haszna elől mozdéttásában ott is eszkőz lehetek.
Slavoniábul szerentséssen megérkeztek a sörtvések 14. darabb, melyek kőzűl a Méltóságos Uraság számára 10. darabot leőlettem, egynek felét Méltoságanak kegyes parancsolattya szerént a Kertésznek adattam, a másik felét pediglen a Takács, Svajtzeres, és Majer kőzt fell osztattam, egyett magamnak őlettem, egyett a Számtartónak adattam, mely nagy kegyességért alázatos hála adó kőszőnettel tsókollyuk minyájan kegyes kezeit Méltóságának, a fentt maradott tizen negyediket pediglen kész pénzen ell adtam.
Az Épéttő Mester a Posoni ujonnan ell készéttendő Istállónak planumát meg készitvén, ezen alkalmatosságal Méltoságának alázatossan fell küldöm. Ugyan ezen alkalmatosságal most ezen uj Esztendőre szolgáló Fixus-proventusok Tabelláját is ell küldöm.
A Tenket be iktattam Pajta birónak, ekkoráig igen jól viseli magát, és a Számtartónak nagy segítségére vagyon, a másik Ifju eránt pediglen, akit utolsó Levelemben Méltóságának alázatossan jelentettem volt, az volna az én alázatos vélekedésem, hogy mivel a Büki Gazdaságban olly jó ember vagyon Gazda, a ki mint ekkoráig valoban egész meg elégedéssel vezette a Gazdaságot, és ha melleje Ispán adatnék, a kedve talán ell esnék, egyébb eránt is kettőnek azon Gazdaságban kevés lenne a foglalatosságok, más részrül ismét hogy Deákot is másikat ne kellessék tartani, tehát azon Ifju továbbá is méglen más gusztusa lenne, Csepregben maradván, Cancellista Név alatt Foltathattya a Büki számadást, és ami irás elől adja magát azt is ell végezhetik ketten a Pajta Biróval, egyedűl azon könyörögnék alázatossan Méltóságánál, hogy a Deáki fizetésen kivűl 40. fr. méltóztatna kegyessen resolválni, hogy magát ruhászhatná.
Mint ekkoráig várakoztam, hogy a Takáts az uj Szővő Széken ell készitse az abroszt, melyet ezen alkalmatosságal szándékoztam Méltóságának fell kűldeni, de mint hogy talán még egy hétig lészen rajta dolga, utóbbi alkalmatosságal fell kűldöm.
Csepregi Svajtzeriában, Sopronból jőtt nagy tehén le borjazott, igen szép nevelni való űszű borjú vagyon alatta, nemsokára Tormásbul be jőtt űszűk kőzűl is ketteje le fog borjuzni.
Ujheli Áts Mester, mint hogy a contractusban meg határozott idő kőzelget, a Kastél Födél fáit ell kezdette hordatni, már nyoltz szekérel kűldőtt.
Sopronban Folyó Holnapnak 10dik Napján Gyűlés tartatott, magam is jelen voltam, melyben az Inscurrectiora a Conscriptio meg határoztatot, és a fegyverek meg szerzése Nagy Páll Urra bizatot, a Conscriptionak Februarius Holnapnak 21idik Napjáig végben kell menni, és azon Napra vagyon ismét a Gyűlés rendelve, melyben a Tisztek fognak ki neveztetni, és utána azonnal Kővetkezik a Mustra. A Muzeum fell álléttásához adandó pénz eránt is, majd két Óráig tartó vetélkedések után az rendeltetett, hogy ki ki annyiszor két garast fizessen, a hány forintot fizet a Subsidiumba.
A Házi Szegényeknek Méltósága kegyes parantsolattya szerént ekoráig ki osztatot Gabona Specificatioját ide mellékezve alázatossan fell kűldöm.
Mostani alkalmatossággal viszen a Kotsis Zabot, Bort, és egyébb victualiakat.

Magyarázatok:
Liplanits: jószágkormányzó a Sztrazsemáni Jankovich-birtokon (Szlavóniában). - Dugovits: D. József (1761-1825) Jankovich Jánosék mellett ügyvédként, majd teljes jogú meghatalmazottként működött. - Svajtzeres: tehenész a svájci rendszerű istállózó tehenészet- és tejgazdaságban. - Majer: majoros. - Posoni: Pozsonyi. Festetics Alojziának saját ingatlanai voltak ott. - Planum: tervrajz. - Alkalmatosság: alkalom, ill. konkrétan fuvar. - Fixus-proventusok: rendszeres jövedelmek. - Tabella: táblázatos kimutatás. - Pajtabíró: gazdasági tiszt, aki szérűre, csűrre ügyel, és gabonával elszámol. - Deák: itt írnok jelentésben. - Cancellista: kancellista, irodai alkalmazott. - Resorvál: rezervál, tartalékol. - Insurrectio: nemesi felkelés (hadviselési forma). - Conscriptio: sorozás. - Nagy Páll: Felsőbüki Nagy Pál. - Mustra: szemle. - Múzeum: arra utal, hogyaz országggyűlés az 1808/8. törvénycikkben gondoskodott a Magyar Nemzeti Múzeum felállításáról, és a vármegyék megajánlásai révén a pénz biztosításáról. - Subsidium: adó.- Specificatio: részletezés, felsorolás. - Victualia: élelmiszer.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.