2023. március 22. szerda

Hordjuk haza hegyeinket!

Hordjuk haza hegyeinket!
Templomunk északi oldalánál állítottuk fel
2012. június 4-ére a kettõs keresztet, melynek tövében
található vörös terméskõbõl a hármas
halom. Ez jelképezi egyházi értelmezésben a
Golgotát, a magyar címertan szerint pedig a
Tátra, a Mátra és a Fátra hegyeit.

Templomunk északi oldalánál állítottuk fel2012. június 4-ére a kettõs keresztet, melynek tövébentalálható vörös terméskõbõl a hármashalom. Ez jelképezi egyházi értelmezésben aGolgotát, a magyar címertan szerint pedig aTátra, a Mátra és a Fátra hegyeit.Wass Albert írta: „Adjátok vissza a hegyeimet,mert azok a hegyek az enyéim. Mint ahogyén is hozzájok tartozom attól a perctõl kezdve,hogy megszülettem a lábok alatt, abban a kisházban, s õk benéztek hozzám az ablakon".E tiszta és igaz érveléshez kapcsolódvaReményik Sándor szavaival „leszállva önnön lelkünkmélyibe", szeretnénk megmozgatni honfitársainkatmind testileg, mind lelkileg. Tesszükazért, hogy ezek a hegyek a mi kis hármas halomházunkba jelképesen benézhessenek.Mi kettõs céllal hirdetjük meg honlapunkon isszándékunkat: 1. Kérjük, hozzon követ hozzánk alátogató! Aki szûkebb vagy tágabb hazánk bármelytájékán jár, onnan emlékül egy darabkasziklát, követ hozzon haza! Aki a környéken lakik,vagy az ország túlsó végébõl akár a Kék-túravonalán hátizsákkal, vagy bármely módonTömördre eljut, kérjük, hozzon egy darabkát aféltve õrzött köveibõl! 2. Gazdagodjon lelkiekbenis az ajándékozó! Célunk az, hogy aki ahosszú útról hoz egy követ településünkre és ottazt elhelyezi, érezze meg, hogy e tette általtöbb lett, mint annak elõtte volt. S a kövek általa „lelkébõl a nemzet kivetül".Ezt a jó érzést szeretnénk generálni e kis mozgalomelindításával! A kövek eredetét nem fogjukvizsgálni! Nem ásványtani kiállítást, hanem alélek felé építkezést, az együvé tartozás érzésétszándékozzuk megvalósítani ezen a helyen! Akikéri, az általa hozott követ számmal látjuk el, feljegyezzüks rögzítjük annak származási helyét is.Honlapunkon félévente fotóval jelezzük,hogy a Hordjuk haza hegyeinket pusztába kiáltottszó marad-e vagy mozgalommá válik. 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Hordjuk haza hegyeinket!
Hordjuk haza hegyeinket!