2023. június 1. csütörtök
[Répcevidék]

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola - Bük HIRDETMÉNY

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola - Bük HIRDETMÉNY

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolában a digitális tanrend idején intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére Bük Város Önkormányzata biztosítja a gyermekétkeztetést.

Az Önkormányzat biztosítja a kedvezményes gyermekétkeztetést is a következők szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
„21/B. § * (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a) * a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
ae) nevelésbe vették
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.
(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) * a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, illetve szakképzésben részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet."

Kérjük, hogy szíveskedjenek nyilatkozni 2020. március 24.-én 12.00 óráig, hogy kérik-e az egyszeri meleg étkezés biztosítását és jelöljék meg azt is milyen időtartamban. Ezt a nyilatkozatot az iskola által megadott e-mail címre küldjék meg.

Az alábbi „Kérelmet" pedig kérjük az első ebédszállításnál szíveskedjenek leadni a főzőkonyhán.
Az étkeztetést éthordóban tudjuk biztosítani, amelyet Önnek kell behozni az iskola épületében található főzőkonyhába. Kérjük higiéniai okokból két éthordót biztosítson.

Az étkezés térítési díját utólag csekken fogják megkapni a szülők, törvényes képviselők. Akik korábban kaptak étkezést és a térítési díj mérséklésére vonatkozó igazolásaikat benyújtották azoknak nem kell ismételten benyújtani azokat!

Bük, 2020. március 20.
Dr. Németh Sándor
polgármester

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.