2022. január 17. hétfő
[Répcevidék]

Elhunyt dr. Simon József Csepreg egykori plébánosa

Elhunyt dr. Simon József Csepreg egykori plébánosa
Simon József apát úr 1978 és 1994 augusztusa között vezette Csepreg plébániáját. Bőben született 1924. szeptember 24-én.

Az áldozópapság szentségében 1949. április 24-én részesült Győrött. A következő évben teológiai doktorátust szerzett Budapesten. A győri Papnevelő Intézet prefektusa és a Hittudományi Főiskola docense 1953-ban. 1956-ban, mivel nem jelent meg egy békegyűlésen, állami közbejárásra rövid ideig Mosonmagyaróvárra küldték hitoktatónak, ami kápláni státuszt jelentett. Ebben az időszakban tört ki az 1956-os felkelés, amelynek szomorú eseményei során az ő kiemelkedő lelki munkájára épp ott volt szükség.
Később, 1958-ban csepregi elődjével, dr. Póka György irodaigazgatóval együtt újra politikai okok miatt volt kénytelen távozni Győrből, a tanári állásából. Ekkor Kapuvárra helyezték segédlelkésznek. Hövej, Beled, majd Koroncó után kapott megbízást a csepregi plébánia irányítására. 1975-ben szentszéki bíró. 1981-től tíz éven át a csepregi kerület esperese. A Boldogságos Szűz Máriáról nevezett Koppánymonostor apáti cím kitüntetettje 1990-től. A Szent Miklós plébániáról való távozását követően Győr-Nádorváros plébánosa. Ezzel párhuzamosan a Hittudományi Főiskola óraadó tanára. A győri székes káptalan kanonokja 1996-tól. Mint nyugállományú prépost-kanonok halt meg Győrben, 2018. február 7-én.
Apát úr, csepregi plébánosi munkkáját, de véleményem szerint egész munkásságát az egyszerűség és a nyílt őszinteség jellemezte. Személyében egy indulatoktól visszafogott, önzésektől teljesen mentes, mindenre odafigyelő, határozott egyéniséget lehetett megismerni. Munkásságát az állandó tenni akarás jellemezte. Nem a látványos és elhamarkodott dolgokat kergette. A megfontolt és építő szorgalmával a közösség értékeinek megőrzésére és fejlesztésére törekedett. Az itt töltött tizenhat esztendőben rengeteget alkotott. A templom tornyának tatarozása, a tetőcserép cseréje, az ereszcsatorna és a villámhárító rendszer felújítása, a templombelső teljes renoválása, annak figurális festése, a mennyezet tetőtéri szigetelése, a kerítés javítása és lábazatának kövezése mind az ő munkásságának sikerét jelzik. A templom állagának megőrzésén kívül mindhárom kápolna külső és belső tatarozása, a Szent Katalin-kápolna kibővítése, padozatának cseréje, a Boldogasszony-i stációk képeinek restaurálása szintén az ő buzgalmát dicséri. Az új plébánia felépítése és annak parkosítása ismét az apát úr nevéhez fűződik. Bátran állíthatjuk tehát, az egyházközségnek nincs olyan területe, vagy épülete, amely valamilyen formában nem őrizné az ő alkotó tevékenységének kézzel fogható nyomait. Sok embert kellett felráznia a fásultságából, hogy fáradhatatlan tenni akarása meghozza gyümölcsét. Rengeteg gondot vállalt magára a kommunista hatalom által kisajátított ingatlanok visszaigénylése érdekében is. Még plébánosi szolgálata idején újra egyházközségi tulajdonba került a kántorlakás, az ahhoz tartozó butikokká átalakított gazdasági épülettel együtt. Ekkor a lakórész teljes tatarozását azonnal elvégeztette, hogy az újonnan érkező kántor megfelelő körülmények között foglalhassa el munkahelyét. A visszaigényelt zárda épületében az ő javaslatára az egyházközség és a város önkormányzata közös erőfeszítéssel egy alapítványt hozott létre idős emberek szociális otthonának megalapítása érdekében. Ez az otthon napjainkban kiválóan működik, sőt már bővíteni is kellett. A plébános atya munkásságát és annak eredményességét a település önkormányzata is elismerte, amikor az első szabadon választott képviselő-testület egyöntetű szavazata szerint dr. Simon József urat Csepreg díszpolgári címmel jutalmazta. Gazdasági munkásságán túl precíz odafigyeléssel végezte fő munkaköri kötelességét, a liturgikus cselekmények színvonalas lebonyolítását. Törekedett az ősi szokások megtartására, a feledésbe merült cselekmények felelevenítésére, az istentiszteletek fegyelmezett és pontos lebonyolítására.
Távozásával a vasárnapi litániák, a Lourdes-i ájtatosságok, Jézus Szent Szívének ünnepi megemlékezései, a Szentkúti kápolna szeptember 12-i, Mária Neve napján tartott szentmiséi is megszűntek.

Pukler Zoltán

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.