2021. április 20. kedd
[Répcevidék]

Óriási fejlesztés az Uniriv Kft-nél

Sági Ferenc
Óriási fejlesztés az Uniriv Kft-nél
Pócza Antallal, a DSU cégcsoport tulajdonosával
beszélgettünk az Uniriv Kft fejlesztésérõl.

Pócza Antallal, a DSU cégcsoport tulajdonosávalbeszélgettünk az Uniriv Kft fejlesztésérõl.- Mutassa be röviden cégcsoportját olvasóinknak.A DSU csoport négy cégbõl áll. Közülük kettõvan Magyarországon, Csepregen: az Uniriv ésaz Unigalv Kft. Kettõ pedig Marosszentgyörgyönmûködik. Az Uniriv fémtömegcikkeket, autó alkatrészeketgyárt, az Unigalv pedig ezek felületkezelésétvégzi. A Marosszentgyörgyön levõkbõlaz egyik ugyancsak fémtömegcikkeket állít elõA negyedik pedig kereskedõ cég, mely kötõelemeket,csavarokat és egyéb alkatrészeket is forgalmaz.A zászlós hajó az Uniriv, mely a stratégiánálés a fejlesztéseknél is az élen van. Ennek afejlõdésnek a következménye az új ipartelep kialakítása,amit a településen kívül, az árapasztómeder innensõ oldalán lehet látni.- Hány fõt foglalkoztatnak a különbözõcégekben?- Az Unirivben 85, az Unigalvban 15-20 fõdolgozik. Erdélyben pedig 25 kolléga van. A közeljövõbenez a létszám tovább fog emelkednia fejlesztésekkel. Ugyanis nem csak Csepregenszeretnénk elõbbre lépni, hanem Erdélyben is.Ott is beadtuk a pályázatot, hamarosan az is elbírálásrakerül.- Foglalja össze a fejlesztések legfontosabbtudnivalóit.- Az új létesítmény Csepregen 5000 négyzetmétereslesz. Marosszentgyörgyön a meglevõ1200 négyzetméteres csarnok mellé újabb1000 négyzetméteres épülne, amelynek egyrésze raktár, másik része felülkezelõ, galvanizálóüzem lesz.- A csepregi fejlesztéssel kapcsolatbansokan kérdezik, hogy miért nem az iparterületenépítkeznek?- Ott a feltételek egyelõre ipartelepítésrenem alkalmasak, oda nem lehet építési és használatbavételi engedélyt szerezni a beruházásra.Ugyanis még nincsen infrastruktúra, hiányzika víz, gáz, villany, és a belátható jövõben semlesz csatorna. Az egész városban a csatorna azegyik legnagyobb probléma a szennyvíztisztítótelítettsége miatt. Ennek bõvítése nélkül újabbjelentõs rácsatlakozást nem engedélyeznek. Abõvítésre sem a városnak, sem a Vasivíz Zrt -neknincs pénze, s ilyen pályázat is csak évek múlvavárható. Egyetlen beruházótól sem lehet elvárni,hogy az ipartelep infrastruktúráját, illetve aszennyvíztisztító bõvítését megoldja.- A fejlesztéshez EU-s támogatást nyertek,de jelentõs önerõre is szükség van. Ezbiztosított?- A beruházás közel fél milliárd forintba kerül,ennek 38,7 %-a, közel kettõszáz millió az Új SzéchenyiTervben nyert támogatás. Az önerõtbankhitellel oldjuk meg, mely tíz éves futamidejû.Ez a cég életében egy meghatározó beruházás.Korábban is mindig az elõre menekülés politikájátválasztottam, még 2008-2009-ben, aválság jelentkezésekor is fejlesztettünk. Vas megyébenjelenleg az iparfejlesztésben ez a harmadiklegnagyobb beruházás, nagyságrendjébena LUK-é és az Opelé után következik. Mindenválságot úgy lehet átélni, ha megfelelõstratégiával rendelkezünk, s a válság alatt is aválság utáni idõkre készülünk. Ilyenkor a kockázatis nagyobb, de vállalni kell.- A fejlesztés új munkaerõ alkalmazásátis lehetõvé teszi. Ez hogyan biztosítható?- A fejlesztéssel 40 új munkahely teremtését vállaltuk.A negyven új kolléga felvétele nem lesz egyszerû,hiszen a magyarországi bérviszonyok miatt anyugat-dunántúli szakemberek egy része Ausztriábanvállal munkát. Másrészt pedig az elmúlt évekoktatási rendszere nem kezelte megfelelõen aszakmunkás utánpótlás képzését, így nincs megfelelõszámú és minõségû munkaerõ. Ezen úgy szeretnénkváltoztatni, hogy a Nádasdy Tamás Szakközépiskolávalközösen a hiányszakmának számító,3 éves szerszámkészítõ-képzést indítjuk be szeptembertõl.Õk végzik az elméleti oktatást, mi pediga gyakorlatit. Ennek az eredményeként lesz a térségbenelegendõ, megfelelõ képzettséggel rendelkezõszakember, akik a fejlesztésbõl és a fluktuációbólszármazó igényeket ki tudják elégíteni.- Hallhatnánk errõl a képzésrõl bõvebben?- A szerszámkészítõ egy komplex szakma, melya fémiparból az esztergályos, köszörûs, marós, hegesztõ,lakatos, gyalus, tehát nagyon sok féle szakmarészeit tartalmazza. 25 jelentkezõ van e képzésre,akik közül heten már érettségivel is rendelkeznek.Ezzel a szakközépiskola profilja is át fogalakulni, hiszen az eddigi informatikai és közgazdaságimellé be fog lépni a mûszaki képzés. AzUnirivnek nem lesz szüksége éventeennyi új dolgozóra, viszont a környékés a megye cégei is szívesenfoglalkoztatják majd az új szakembereket.Ehhez a képzéshez az újüzemcsarnokban egy korszerûtanmûhelyet hozunk létre, moderngépekkel. Így részünkrõl mindenadott lesz ahhoz, hogy az új generáció a szakmaminden fogását elsajátíthassa szakembereinktõl ésaz oktatóktól. A fiatalok érdeklõdnek a mûszaki pályairánt, mely napjainkban nem a nyakig olajos,koszos, kétkezû munkát jelenti. Ma már olyan számítógépvezérelte berendezések mûködnek azüzemben, amelyek számítástechnikai ismereteketis igényelnek. Ezeknek a gépeknek a kezelése, beállítása,felügyelete nem fizikai jellegû munkát kíván,hanem gondolkodó, jó térlátással, kombinációskészséggel rendelkezõ, alkotó embert.- Ezzel régi csepregi tradíció is megelevenedik,hiszen a 20. század elsõ felébenmár volt településünkön ipari tanoncképzésa fiúiskola nevelõire és a kiváló mesteremberekretámaszkodva. Ez a váltás aszakközépiskola fennmaradását és megújhodásátis jól fogja szolgálni.- A nevelõtestület egyöntetûen a váltás mellettszavazott. Most is jókor érezték meg a változtatásszükségességét. 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Óriási fejlesztés az Uniriv Kft-nél
Óriási fejlesztés az Uniriv Kft-nél
Óriási fejlesztés az Uniriv Kft-nél
Óriási fejlesztés az Uniriv Kft-nél