2023. január 31. kedd
[Répcevidék]

„Azt írta az újság”

Sági Ferenc
„Azt írta az újság”
Az I. világháború kezdete településeinken I.
A Soproni Napló – Sopronmegye egyesült napilap 100 éves számai segítségével idézzük fel a megyeszékhelyen és a településeinken uralkodó hangulatot.

1914. július 28. kedd, a címlapon: „A háború
Az egész monarchián át száguldó tűzként futott végig a háború híre... A fővárosban egész éjjel lelkes tüntetés volt... A nép örömmámorban úszik...
A hangulat Sopronban
Tegnapelőtt este, amikor a Soproni Napló különkiadásából először értesült a közönség a háború híréről, [ténylegesen akkor a mozgósítás történt meg, a hadüzenetre júl. 28-án került sor] a Várkerület egyszerre megnépesült, s az utcán fel, s alá hömpölygő tömeg lelkesen éltette a királyt és a háborút... A tüntetés olyan mérveket öltött, hogy a készenlétben tartott rendőrség kivonult és a tüntetőket szétoszlatta...
Sopronban most csöndesek az utcák, csak a pályaudvaron van nagy élénkség, és amikor egy-egy vonat keresztül fut, óriási lelkesedés és éljenzés kíséri a tova robogó kocsikat.
Itt-ott sírdogál egy-egy asszony, aki fiát vagy urát félti. Asszonyi szívek remegnek és csodálkozva tekintenek a férfiak elszánt arcába, akik már nem győzik bevárni a nagy pillanatot, amikor ütni fog a leszámolás órája.\"
A 3. oldalon: „Hirdetmény
...Ő Felsége a népfelkelőknek [a 3 évi kötelező szolgálat helyett 1 évet katonáskodtak, de háború esetén őket is mozgósították] a honvédelem érdekei által megkövetelt mérvben való felhívását elrendelte.
A vármegye, illetve a járás területéről a népfelkelésre kötelezettek közül egyelőre csak azok kötelesek bevonulni, akik behívó jegyet kapnak...\" [Ők a 18. gyalogezredben teljesítették a katonai szolgálatot.]

1914. augusztus 1. az 5. oldalon: Hazafias tüntetés Bő községben
Bői tudósítónk jelenti: Szerdán este a háborús hangulat itt is lelkes volt. Nagy tüntetés volt Szerbia ellen. Az esti órákban 150 főből álló tüntető jelent meg a templom előtti téren és a Himnusz, a Kossuth-nóta és háborús dalokat énekelve, átvonult a szomszédos Gór községbe, ahol nagy éljenzéssel fogadták őket. A tüntetés Ő Felsége, a haza és a kormány éljenzésével ért véget.\"

1914. július 29. szerda, a 2. oldalon: „Honfitársainkért!\"
A lap felhívása pénzadományok befizetésére a vármegye házában létesített segélyalapra, „a mozgósított hadkötelesek visszamaradt családtagjai részére\". A következő napokban segélyalapot hoztak létre a polgármesteri hivatalban, a vármegye házában pedig egy új alapot létesített a Vöröskereszt helyi szervezete a sebesültek részére. Az újság rendszeresen közölte az alapokba történt befizetéseket.
A 4. oldalon: „A Déli vasút forgalmi korlátozásai
...A Sopron - Szombathely - Nagykanizsa - Barcs vonalon hadimenetrend lép életbe. Ennél fogva július 30-tól kezdve a vonalon mindkét irányba naponta csak egy személyvonat, postaszállítással berendezve, fog közlekedni. Az is csak hatósági engedéllyel vehető igénybe... A fenti vonal állomásairól és állomásaira szóló áruforgalmat július 27-én beszüntették. A már felvett és útban levő árukat feltartóztatják és a feladók rendelkezésére bocsátják...\"

1914. július 31. a címlapon: „Négy hétig tarthat a háború.\" [Micsoda optimizmus!]

1914. augusztus 1. a 2-3 oldalon: A harctérről. [E naptól kezdve rendszeresen közlik a hivatalos jelentéseket a frontról.]

1914. augusztus 11. a 2. oldalon: Elmentek a 76-osok. [A soproni és sopron megyei katonák zöme ebben a gyalogezredben teljesítette a katonai szolgálatot.]

1914. augusztus 14. a 4. oldalon: „Bükiek a bevonult katonák családtagjaiért
Megalakult Bükön a bizottság, mely a legmesszebbmenő intézkedéseket megtette arra nézve, hogy a bevonult katonák családtagjai nélkülözéseknek és nyomornak ne legyenek kitéve. Nagy István községi jegyzővel az élen megkezdte a gyűjtést, házról házra járva gyűjti a filléreket és élelmiszereket, s szétosztja azok között, kik arra érdemesek. Gyermekmenhelyet is jelölt ki, és megalakította a polgárőrséget... [29 tag nevét sorolják fel]... Az első segítséget N. Istvánné H. Jolán szolgálta ki, élelemmel látva el a bevonult N. Zsigmond családját, kinek beteges neje 4 gyermekkel teljesen vagyontalan, és keresőképtelenül maradt idehaza.

1914. augusztus 21. a 2. oldalon: „Jótékony földesúr
Tormási Bauer Ottó nagybirtokos ismét tanújelét adta már annyiszor bebizonyított emberszeretetének. Tormáspusztáról behívott tartalékosok családjairól Bauer Ottó gondoskodott. Kijelentette, hogy minden hadbavonultnak családja a háború tartalma alatt teljes támogatást nyer, s ha a harcban elesik, a családról egészen ő fog gondoskodni. Elutazáskor minden katonát nagyobb pénzösszeggel is ellátott a nemes szívű földesúr.\" [A sors iróniája: a jótékony uraság fia is hősi halott lett.]
A 3. oldalon: „A behívott katonák segítségre szoruló családtagjainak támogatására szervezett bizottságok
Hogy a jótékonykodások bizonyos rendszer és felügyelet mellett gyakoroltassanak, szerte az országban bizottságot szerveztek. A sopron megyei hadbavonultak családtagjainak segítségére szervezett bizottságokba Baán Endre dr. főispán az alábbiakat nevezte ki:
Csepreg[i járásban]: Bauer Ottó, Tormás, Rupprecht Olivér, Sajtoskál, Mesterházy Ernő dr., Sajtoskál, Bizzer Mihály, Felsőszakony, Riedinger Károly, Bük és Rádl Sándor, Dasztifalu.

1914. augusztus 22-i számban kezdik meg a Veszteségkimutatások közlését.

1914. augusztus 25. a címlapon: „Sebesült katonák érkeznek.
Felhívás a város hölgyeihez.\"
„372 sebesült érkezik csütörtökön este... Sopronba a déli vasúton a harctérről...\"
A 3. oldalon: „Az iskolák és a háború
Sopron vármegye királyi tanfelügyelője valamennyi állami és községi iskola igazgatójához a következő rendeletet intézi ... a vallás és közoktatási miniszter... rendelete alapján:
Az állami és községi elemi iskolákban... a mindennapi tankötelesek utolsó három (IV., V., VI.) évfolyamát... a gazdasági munkában való részvétel céljából az iskolába járás kötelezettsége alól felmenti, és azt is megengedi, hogy a mindennapi iskolák harmadik évfolyamába tartozók közül azokat, akik szellemi és testi fejlettségük folytán a gazdasági munkavégzésben kellőleg segédkezhetnek, e célból az iskolai gondnokságok és iskolaszékek a mindennapi iskolábajárás alól felmenthessék...\"

 

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.